دروغ عشق - سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارشی از آخرین وضعیت بشری - پزشکی - دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارشی از آخرین وضعیت بشری2 - یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارشی از آخرین وضعیت بشری - شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
کاتاچوو ( پدیده شناسی بازیهای روانی بشر ) 2 - پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
کاتاچوو ( پدیده شناسی بازیهای روانی بشر ) - چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
فلسفه ارتباطات - سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساربان داغداران - دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
نیستی شناسی - یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
زمینه مردم شناسی عرفانی - شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
افسردگی - بیماری عصر مدرنیزم - جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
شکست در زندگی و اعتیاد - پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
حجت های حق در میان مردم - چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
پدیده شناسی کفر - سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
پدیده شناسی ایمان - یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸