کتاب های توصیه شده توسط استاد به ترتیب زیر:


دانلود- دائرة المعارف عرفانی (6 جلد)


دانلود- آخر الزمان شناسی‌ عرفانی (رساله نجات) 1388 (Theosophy of
Apocalypse
)


دانلود- چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) 1379


دانلود- در جستجوی عقل-در جستجوی معنا- از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر
خانجانی 1394 (The concept of conception


)


دانلود- آخرالزمان خانواده(تمدن بچه ننه) 1394 (The apocalypse of family)


دانلود- فریاد زن (خود شناسی‌ زن آخر الزمان) 1392 (Womanly self-knowledg)


دانلود- ذکر(روش شناسی‌ قرآن در خلق جدید انسان) 1392 (Eternal Now)


دانلود- مبانی عرفان عملی‌ 1392 (Principles of practical Theosophy)


دانلود- راز دهر 1392 (Secret of the time)


دانلود- قیامت نامه(اسرار واژگون سالاری بشر) 1392 (The secrets of human
reversality
)


دانلود- ارض ملکوت و فرج امام زمان(عج) 1394 (Earthy paradise)


دانلود- علم رحمت مطلقه-خلقت رحمانی و خلقت رجمانی 1394 (The absolute
mereifulseience
)


دانلود- اسرار صلوة (فلسفه نیایش) 1387


دانلود- زندگی ماوراء طبیعی من- نظری بر اسفار سبعه زندگانیم-جدید 1393


دانلود کتابهای فوق در یک فایل زیپ