X
تبلیغات
بی همتا
بی همتا
دانلود رایگان کتاب ها،مقالات و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۸ توسط رضا احدی | نظر(0)

حکمت جاوید (خداشناسی):

خداوند ،ھستی موجودات است و نیستی آنھا : ھستی نِیستی و نیستی ھِستی ، ھستیِ

ھستی و نیستی نِیستی .

خداوند تنھا موجودی است که ھمه او را می شناسند .

خداوند آنگاه شدیدتر حضور دارد که ما در خود حضور داریم .

ھرگاه که بخود می آئیم خدا را می یابیم .

خداوند ھمان خود – آئی است .

آنگاه که بیخود ھستیم خداوند مراقب ماست ولی آنگاه که بخود میآئیم ما مراقب او ھستیم .

آنگاه که کاری را برای خدا انجام می دھیم او مشغول انجام کاری ویژه برای ماست .

آنچه را که ھر کسی خدای خود می نامد ھمان تنھائی اوست .

خداوند بر جمعیت است ولی در فردیت .

ھر که خدا را ببیند نگاھش بر او مات می شود یعنی می میرد .

خدا به سراغ ھر که برود ھمه از او می گریزند .

ھر که به سراغ خدا برود ھمه مردمان او را محاصره می کنند .

خداوند عدم ماست و ما وجود او ھستیم و بدینگونه خلیفه یکدیگریم .

خداوند در آن واحد فقط در یک نفر است و آن ھم امام اوست .


از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 50


 


برچسب‌ها: خداشناسی,مردن,تنهائی,امام,
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۴ توسط رضا احدی | نظر(0)

پاسخ به یک نامه (آیا شما دشمن تمدن هستید؟)

 

س: از مقالات شما بوضوح درک می شود که شما دشمن تمدن و مدرنیزم و ھمه فرآورده ھای جدید بشر
ھستید : علم ، تکنولوژی،مبارزه ، آزادی،دموکراسی،ھنر،رفاه،مدرنیزم و....... آیا واقعاً منظور شما از این
جنگ چیست ؟بدون تردید در این جنگ رسوا و منزوی خواھید شد و احدی شما را تصدیق نخواھد کرد .
این واقعیت را تا ھم اکنون نیز شاھد بوده اید . پس چرا دست از این کار بر نمیدارید ؟ ھدف شما چیست
؟ آیا این جنگ با کلّ بشریّت نیست ؟
جواب ما : اولاً از صداقت و شھامت شما در طرح مسئله ممنونیم زیرا این مسئله در ذھن ھر خواننده ایی
پدید می آید که تا کنون مطرح نشده است . ثانیاً ما در آن واحد خیر و شّر ھر امری را نشان میدھیم . و اگر
اکثراً به شرّ امور می پردازیم بدان جھت است که دیگران مشغول پرداختن به خیر امور ھستند و اکثر
مردمان بر اساس ھمین امر است که به شرّ مبتلا شده اند . ثالثاً ما حتی در ناحق ترین امور ھم نھایتاً
حقش را آشکار می کنیم که ھمان حق ابطال است . رابعاً فرق ما با دیگر تحلیلگران در این است که
شھامت تردید نمودن در بدیھیات و مقدسات این تمدن را داریم و دیگران در دلشان ما را بطرزی جنون آمیز
جسور می دانند . چه بسا معتقدند که اینھا اسرار است و نباید گفت .
آنچه که می گوییم حرف دل ھمه و توضیح واضحات است و ھمه قلباً ما را تصدیق می کنند حتی خود
شما . شاید مسئله شما این باشد که چرا اصولاً بایستی دردی را که درمان ندارد مطرح نمود و نمک بر
زخم پاشید .
و نکته آخر اینکه حقیقت ھمواره تلخ بوده است و تلخترین وجه آن در قلمرو خود آگاھی آشکار می شود
ولی با پذیرش و تصدیق آن، شیرین می گردد .
آدم تا چیزی را قبول نکند اصلاً نمی تواند آن را فھم نماید بنابراین شاید ھیچکس به اندازۀ ما واقعیت جھان

مدرن را قبول نکرده باشد . جنگ ما با جھل است نه با واقعیت .

 

از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم ص 13

 

 


برچسب‌ها: تمدن,مدرنیزم,رفاه,پیشرفت,آزادی,
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۳ توسط رضا احدی | نظر(0)

حکمت جاوید ( یعنی ...)

بر حق بودن یعنی فھم و تصدیق آنچه که ھست و رخ می دھد .

خوب بودن یعنی خوب بودن را دوست داشتن .

صدق یعنی تصدیق واقعیت زندگی خویشتن .

عصمت یعنی غیر خدا یا دوستان خدا را به دل راه ندادن .

کفر یعنی انکار و لعن وضعیت وجودی خود.

فسق یعنی عھد خود را زیر پا نھادن .

زنا یعنی ھمخوابگی با کسی که با او عھدی جاودانه نداری .

ربا یعنی خواستن زیاده از ھر آنچه که داری .

تقوا یعنی ترسیدن از خود .

صبر یعنی نشستن در خویشتن .

دین یعنی راه رسیدن از تن خویش تا ذات خویش.

اخلاق یعنی راه و روش خدا شدن .

محبّت یعنی بی ھیچ نیازی دوست داشتن .

مردن یعنی نامرئی شدن ھمچون خدا .

 

از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 43

 


برچسب‌ها: خوب بودن,عصمت,همخوابگی,زیاده خواهی,محبت,
نوشته شده در تاريخ شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۲ توسط رضا احدی | نظر(0)

طرح یک نامه و پاسخ

( انسان پاك و مؤمنی هستم )

 

با سلام – سالھاست که به بیماری پوستی بسیار عجیبی مبتلا شده و تاکنون ھیچ درمانی نیافته ام . حدود سی
سال دارم و تمام عمرم ھیچ گناھی ھم نکرده و مؤمن و پاک زیسته ام . اگر راست می گوئید مرا مداوا کنید .
امیدوارم نگوئید که لابد حکمتی دارد و رازی در میان است و از این جور حرفھای فریبکارانه و ..... ھر چه

زودتر در انتظار جوابتان ھستم .

 

پاسخ ما : آیا شما با ھمه پزشکان خودتان ھمینگونه برخورد کرده اید ؟ مسلماً خیر ! یعنی ظاھراً بسیار ھم
محترمانه حرف زده اید و تملق ھا گفته اید و پولھای کلانی سلفیده اید و ...........

ولی چرا با ما اینگونه وقیحانه و طلبکارانه سخن می گوئید و طلب شفا ھم می فرمائید ؟ علّت بی تردید آن

است که درمان ما رایگان است .
و بعلاوه مدعی ھستید که در تمام عمر مؤمن و پاک بوده و ھیچ گناھی ھم نفرموده اید . پس دم خروس را چه
می کنید ؟ برخورد شما با ما نه بعنوان یک طبیب بلکه بعنوان یک بشری که ھنوز نمی شناسیدش اینگونه
کافرانه و مجرمانه و ناپاک و پلید است پس وای به مابقی اعمالتان . شمائی که به ما احساس نیاز می کنید
اینقدر متکبر و کافرید تا چه رسد به رفتارتان با سائر آدمھا . پس بدانید که غرق در گناھید که اصلاً احساس
گناه نمی کنید زیرا انسان واقعاً مؤمن و پاک ھزاران گناه در خود سراغ دارد .
پس لااقل از گناه فحاشی و بی ادبی ھای خودتان توبه کنید و سپس چند سال دیگری ھم برای معالجه خود

ھزینه کنید و سپس تشریف بیاورید.

از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم ص 20

 

 

 


برچسب‌ها: بیماری پوستی,بیماری های عجیب,طلب شفا,توبه,تکبر,
نوشته شده در تاريخ جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۷ توسط رضا احدی | نظر(0)
حکمت جاوید (دوستی)

سرنوشت تو ھمواره بدست نزدیکترین دوست تو نوشته می شود .

دوست تو دشمن ارادۀ نفسانی توست .

ھیچ اقدام سرنوشت سازی به تنھائی اتخاذ نمی شود .

امام تو نزدیکترین دوست توست .

از دوستی دور نمی شوی مگر اینکه به دشمنی نزدیک می شوی .

فامیل ھرگز دوست نخواھند بود .

دوست تو ھرگز تو را نمی ستاید .

کسی که دوست صدیقی ندارد جز خود فروشی ھنری ندارد .

وفای به دوست وفای به خداست و خیانت به دوست خیانت به خداست .

دوست ، عزّت نفس تو را می خواھد نه لذّت نفس تو را .

دوست تو کسی است که تو را بی نیاز می سازد .

کسی که به دوست صدیقی خیانت می کند خود را مجاناً در اختیار دشمن می نھد .

کسی که دوست صدیقی ندارد دعایش اجابت نمی شود .

دوست تو کسی است که زشتی ھایت را در نھان بر تو آشکار می کند .

در قبال دوست ، تو ھمواره دشمن خودی .

دوست تو کسی است که ھرگز با تو معامله نمی کند .

کسی که دوست را می فروشد خود را پیشتر فروخته است .

آنچه که در قیامت محاسبه می شود وفا و یا جفای به دوست است .

از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 51

 


برچسب‌ها: دوست خوب,سرنوشت,روابط فامیلی,خیانت,,
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۴ توسط رضا احدی | نظر(0)

حکمت جاوید ( فلسفه شکست)

ھر شکستی فقط یک معنا دارد و آن امر به خروج از وضعیت موجود است .

آدمی غریزتاً دوستدار دشمن خویش است و اینست راز شکست در عشق .

شکست ، ایده ای است که با آن می جنگیم تا رخ ندھد ولی رخ می دھد .

کسی که ھمواره برای شکست خوردن آماده است شکست نمی خورد .

شکست یعنی شکست خوردن درنبرد با قوانین طبیعت .

شکست ابدی آنست که درک و تصدیق نشود .

شکستی جز شکست اراده انسان در مقابل اراده خدا نیست .

کسی که به استقبال شکست خود می رود و در آن مشارکت می کند و از آن سبقت میجوید

شکست را شکست می دھد .

شکست انسان در جھان راز تنھا شدن اوست .

آدمی از شکست نمی ھراسد بلکه از تنھا شدن می ھراسد .

کسی که تنھائی را بپذیرد ھرگز شکست نمی خورد .

شکستی جز شکست « من » نیست.

آنکه در بیرون پیروز می شود در درون شکست می خورد .

 

از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 48

برچسب‌ها: شکست,شکست عشقی,قوانین طبیعت,ترس از شکست,
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۴ توسط رضا احدی | نظر(0)

دو قلوهاي بشري

عشق و نفرت

حماقت و شقاوت

لوده گی و لا ابالیگری

دین و علم

ادب و معرفت

صبر و خداشناسی

بزدلی و عربده

صداقت و شھامت

قناعت و آزاده گی

بوالھوسی و بی وفائی

وقاحت و غرور

بی غیرتی و خیانت

نژاد پرستی و کفر

حرّافی و ھرزه گی

چاپلوسی و عداوت

بی نظافتی و فحشاء

بخل و حقارت

حکمت و آرامش

فحاشی و نفاق

خشم و جنون

مردم پرستی و حرام خواری

مکر و جھل

بیقراری و ریا

بیماری و بصیرت

خودشناسی و تواضع

عدالت و عرفان

سیاست و دروغ

خرافه و ظاھر پرستی

ساده زیستی و سعادت

افراط و تفریط

بلاغت و یقین

ثروت اندوزی و ھراس

محبت و تنھائی


از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 36


برچسب‌ها: عشق و نفرت,ادب،معرفت,صبر,ترس,شجاعت,بیقراری,
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۸ توسط رضا احدی | نظر(0)
بد بخت ترین زنان کیستند ؟
*کسانی که محبت مرد را دلیل عظمت خود می پندارند.
*کسانی که محبت مرد را جنون او می پندارند .
*کسانی که محبت مرد را بر علیه او بکار می گیرند .
*کسانی که محبت مرد را به پول محک می زنند .
*کسانی که محبت مرد را انکار می کنند تا به آن پاسخ گو نباشند .
*کسانی که محبت مرد را به سخره می گیرند.
*کسانی که محبت مرد را به خدمت بلھوسی خود می گیرند .
*کسانی که محبت مرد را دلیل نیازش می پندارند .
*کسانی که محبت مرد را در رختخواب تحقیر میکنند .
*کسانی که محبت مرد را چاپلوسی میدانند.
*کسانی که محبت مرد را در فرزندان خود نابود می کنند .
از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 34

برچسب‌ها: بدبختی زنان,محبت مرد,عشق مرد,نیاز جنسی,
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۱ توسط رضا احدی | نظر(0)
چند حکمت پسامدرن

رئیس جمھور محصول رأی مردم نیست بلکه رأی مردم محصول رئیس جمھورشدن کسی است
که باید رئیس جمھور شود.

عجب نیست که عشق به نفرت انجامد عجب است که نفرت به عشق می انجامد.

نیازی که با ناز برآورده می شود بر نیاز می افزاید و متقابلاً بر ناز.

تفاھم متقابل زناشوئی یعنی باور کردن متقابل دروغھای ھمدیگر.

آنجا که عشقی نیست جدیّت آغاز می شود، یعنی جنگ .

ھیچ چیزی ھمچون ناز تبدیل به کینه نمی شود زیرا ھر که نیازش بیشتر است نازش بیشتر و

لذا ناکامتر است.


وقتی که دیگر ھیچ ارزشی باقی نیست آدم لخت می شود: مدرنیزم!

عشق بازاری یعنی ناز کردن و کشیدن برای نیاز.

دموکراسی یعنی تبدیل شاه به رأی از طریق تبلیغاتی که از ھر رأی گیرنده یک شاه خیالی می

آفریند.
--------------------------------------------

حکمت جاوید:


آنکه دنیا را می طلبد به آن میرسد ولی بدستش نمی آید.

ھیچ چیزی بدست نمی آید ولی به دل می تواند آمد.

آنکه از نژاد رود به نزاد می رسد.

آنکه حق معلم را ادا نمی کند آموزه ھایش به او پشت می کند.

آنکه دوست را می فروشد تا دل دشمن بدست آورد دلش به اسارت دشمن در می آید.

آنکه حقی را ببیند و تصدیق نکند با آن به جنگ می آید و ھلاک می شود.

آنکه پولی را با فروش معنویتی بدست می آورد بواسطه آن پول دیوانه می شود.

آنکه از محبتی بر علیه صاحب محبت استفاده میکند به اسارت دشمنان محبت در می آید.

آنکه به معرفتش عمل نکند احمقی می شود.

آنکه دین را زینت کفر کند به خدمت کافران در می آید.

از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 54


 


برچسب‌ها: پسامدرنیزم,ریاست جمهوری,انتخابات آزاد,تفاهم زن و شوهر,دموکراسی,
نوشته شده در تاريخ شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۹ توسط رضا احدی | نظر(0)

چند این – همانی(1)

*کفر زن ھمان نازش در قبال شوھر است .

*غرور ھمان خود- فریبی است .

*دین ھمان واقعیت است .

*عشق ھمان خود پرستی در غیر خویش است .

*شرک ھمان چند منظوره بودن یک عمل است .

*ھمسر ھمان جمال نفس تو است .

*خواب ھمان مرگ خفیف است .

*آرزو ھمان دام شیطان است .

*خوشبختی ھمان رضایت است .

*صدق ھمان دین داری است .

*عرفان ھمان خود شناسی است .

*صنعت ھمان ماشین دوزخ است .

*طبیعت ھمان درب جنّت است .

*آخرت ھمان باطن است .

*ابلیس ھمان منیّت است .

*نفاق ھمان فاصله بین ذھن و دل است .

*نماز ھمان گفتگو با خویشتن خویش است .

*اندیشه ھمان جدال بین بود و نبود است .

*مستی و نشئگی ھمان عبادت کافران است .

*تن ھمان صورت روح است .

از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 33

برچسب‌ها: ناز زن,غرور,دین,عشق,همسر,خوشبختی,نشئگی,
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.