دل شده
1- از خود گذشتن تنها راه رشد و تعالی انسان در جهان است. تا از هر چیزی نگذری به حق آن چیز نمی رسی. و تا از خود نگذری به خود نمی رسی.

15- انگاه که حب جان و نان و نام و همسر و فرزند و دوستان از تو رفته باشد حب چیزی رخ می نماید که همو براستی مستحق حب است و آن خود دل است.

16- آنگاه که دل از همه چیزیت کندی دل می شوی: دل شده! چند صباحی هم برای خود دل باش نه میهمانان حرامی و شقی و دل نشناس دل.

17- چه عیبی دارد که مدتی هم فقط بخاطر خود دل زندگی کنی و اهل دل باشی نه گل.

18- آنگاه که همه از دل رفتند خود دل در تو رخ می نماید و دل از همه می برد.

23- آیا می دانی دل تو چیست؟ دل تو چیزی نیست بلکه کسی هست. آن کس کیست؟ آن کس جز روح تو نیست که از وحشت فواحش و دد و دیو در پرده غیب است و در حجاب است. این اراذل را از دل بران تا دلت نقاب از رخسار بردارد و همنشین تو گردد و تو را تا ابد از غیر بی نیاز کند. 
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد 
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

32- دل فقط عاشق بود و تو جز فواحش به نزدش نیاوردی. احمق بودی حال عاقل شو. و بشنو صدایش را که خطاب به تو می گوید که هان! احمق بیا!

33- و بی شک نمی توانی به ندایش پاسخ گوئی چرا که او را به هزاران غل و زنجیر و در هزاران جا اجاره داده ای و سویش را نمی یابی و آدرسش را نمی دانی.

34- پس بیاب اهل دلی را که صدای دل و زبانش را می شناسد و تو را بسوی دلت رهنمون می شود تا از اسارت برهانیش و به خانه بازش گردانی.

از کتاب حکمت نوری 
دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95