مریدی و خدمت به پیر

و حرف آخر و ختم کلام اینکه: مرید خر شوی به تا شه خویش. یعنی اینکه تو اگر مخلصانه مریدی کنی، به حق خود خواهی رسید حتی اگر مراد تو یک دیو باشد. مریدی ذاتی ترین و عالیترین حق در عالم وجود است و آن سنگ زیر بنای کائنات و ستون آسمانهاست و گوهره جان انسان. مریدی اساس اخلاق الله است.

و نیز اینکه مرید حقیقی کسی است که به مقام بی نیازی وجودی از دنیا و اهلش رسیده باشد و آنگاه کمر ارادت به یک مرد حق بندد و زان بعد کل زندگیش همین باشد و بس. آنهم با افتخار و عشق تمام.


و پیر کسی است که تو را به مقام بی نیازی می رساند. ولی صد افسوس که از هزاران یکی هم زان پس به عهد خود وفا نمی کند و بلکه عدو می گردد و با هزار تهمت به پیر، می رود و اندکی بعد به اشد حقیرترین نیازها مبتلا می شود آنهم در نزد شقی ترین دشمنان خودش. چنین مباد!

از کتاب خودشناسی عرفانی 

60-  کتاب صوتی (1) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (2) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (3) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (4) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (5) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

 

60کتاب خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95