حکومت جهانی مهدی موعود در آخرالزمان


14- آنکه واقعاً بر زمان حاکم است حکیم است. و لذا حتی اگر مردم بخواهند و نیز هیچ مانعی هم وجود نداشته نباشد یک حکیم نمی تواند بر مردم حکومت داشته باشد و مردم نمی توانند در عمل، حاکمیت حکیم را بپذیرند زیرا حکیم می خواهد مردم را بر زمان حاکم نماید ولی مردم می خواهند که زمان بر آنها حاکم باشد. « حکومت حکیمان » در اندیشه و مدینه فاضله افلاطون یک امر محال و غیر حکیمانه است. حکومت پنج ساله علی (ع) دال بر این حقیقت است. حکومت جهانی مسیح یا مهدی یک حکومت سیاسی نخواهد بود اگر اصلاً چنین حکومتی پدید آید بلکه حکومتی روحانی و قلبی است. 


از کتاب فلسفه زمان تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 47

 

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@