حق الیقین (2000حکمت)

1739- راه رشد راه تخریب مستمر ماهیت خویشتن است به دست خویشتن.

1782- بهتر آنست که تا به آخر خود را از هر قضاوتی در درون و برون معاف داری. ولی چون نمی توانی پس همواره قضاوت های خود را نسخ کن.

 

1786- تعلیم و تربیت بشری هیچ اثری در سرنوشت نهائی کسی ندارد.

1792- همه می خواهند خوب باشند ولی همواره انگشت شمارانی امکان خوب بودن را می یابند تا شاهد بر بدها باشند و ببینند که بدها بیشترین تلاش را برای خوب بودن می کنند و هر چه تلاش می کنند بدتر می شوند.

 

1803- آنچه که مردم را از خودشناسی باز می دارد ترس از پوچ شدن خویش است.

1815- احساس همدردی داشتن از تظاهر به همدردی کردن متفاوت است: اولی صبر و تسکین می بخشد و دومی تحقیر و حسد می پراکند.

 

1824- همه انحرافات بشری بنابر این دو خطاست: هدف پنداشتن احکام دین و یا اهمیت ندادن به احکام دین.

1831- تا به فنای خود راضی نشوی بقائی نیافته ای.

 

1836- پدر سیاست سلطه گری و مادرش حیله گری است. بی این دو کسی نتوانست حکومتی طولانی داشته باشد.

1841- شدیدترین منافقان در جهان میانه (خاور میانه) هستند.

 

از کتاب حق الیقین (2000حکمت) تألیف استاد علی اکبر خانجانی

نشانی تلگرام : khodshenasi4

دانلود کتاب ها و کتاب های صوتی در سایت : nooreomid.net