افزایش عمر
و اما معضله افزایش عمر اگر هم واقعیت داشته باشد فقط شامل حال طبقه ای از اشراف است که مابقی عمر اضافه شده خود را چون رباتهائی در بیمارستانها و تیمارستان ها و آسایشگاه های روانی و خانه سالمندان سپری می کنند که در واقع چند سالی از حیات قبر خود را پیشاپیش بر روی زمین به جلو می اندازند و فقط بر حیات مکانیکی و الکتروشیمیائی آنان افزوده شده و نه بر حیات بشری و حتی حیوانی آنها. مگر اینکه تفاوت مرگ و زندگی را فقط در نفس کشیدن بدانیم یعنی پمپاژ هوا.

از کتاب مالیخولیای پزشکی استاد علی اکبر خانجانی ص ۳۰
t.me/darmanebimariha2