دشمنان عشق عرفانی

۱۵- امروزه عشق عرفانی دو دشمن قسم خورده دارد که یکی ملایان مذاهب هستند و دیگری زنان. زیرا ملایان، خداوند را مایملک شخصی خود می دانند که کسی حق ندارد بدون اجازه آنها با او رابطه برقرار کند تا چه رسد به اینکه عاشق خداوند شود. و زنان هم که علناً هووی خداوند هستند و معتقدند که مرد بایستی عاشق زن باشد نه عاشق خدا. عشق عرفانی خداوند را از احاطه و تملک تاریخی ملایان مذاهب خارج می کند و به همه بشر این اجازه را می دهد که با خداوند رابطه مستقیم برقرار کنند آنهم رابطه ای عاشقانه. و نیز عشق را از دستبرد و مکر و خیانت زن هم برای همیشه خارج می سازد و او را خلع سلاح می کند و مجبور می سازد که از درب دین و حقوق اخلاقی با مرد وارد رابطه شود.

 ۱۶- عشق عرفانی اجر دین داری خالصانه مرد است که زن را هم بعنوان دشمن قسم خورده خدا و دینش به سوی دین میکشاند.

۱۷- عشق عرفانی مرد، تنها راه نجات خانواده از انهدام حتمی است که حاصل عشق یکجانبه مرد می باشد.

۱۸- عشق یکجانبه مرد به زن بستر تاریخی رشد کفر زن و انقراض خانواده است و تنها راه نجات از این نابودی، عشق عرفانی مرد است که زن را هم تدریجاً بسوی عشق به مرد می خواند که انهدام کفر تاریخی زن است.

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی استاد علی اکبر خانجانی ص ۴۷

t.me/eshghvaerfan2