ماندنی ها و رفتنی ها

۱۲- آنچه که گذشت و از دست رفت دوست داشتنی می شود حتی شقی ترین دشمنان که می روند و می میرند دوست داشتنی می شوند.

۱۳- آدمی چون می میرد کل زندگیش را دوست می دارد و قدر می شناسد در حالیکه درحین زندگی از آن نفرت داشت و می گریخت. و لذا همه پس از مرگ می گویند: خدایا یکبار دگر بگذار برگردیم و زندگی بهتری کنیم تا همه را دوست بداریم.

۱۴- هر چه می گذرد، هر که میرود یا می میرد خوب و دوست داشتنی میشود. پس حقی عظیم در رفتن و مردن و گذشتن وجود دارد. آن حق چیست؟ تاریخ، فراق، مرگ، نابودی.

۱۶-گذشته خوب و مهربان و دوست داشتنی است و آینده هم. فقط حال است که بد است. چرا؟

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی استاد علی اکبر خانجانی ص ۶۲

t.me/khodshenasi4