نقش عضو جنسی در عشق و نفرت و مفاسد: 

۱۰- عشق به همسر عین عشق به خویشتن است به همین دلیل است که کوچکترین اهانت از همسر موجب اشد کینه و انتقام و عداوت می شود مثل اینست که باطن کسی به صاحب خودش فحاشی کند و لذا نفرت از همسر عین نفرت از خویشتن است و نبرد زناشوئی موجب جنون و گاه خودکشی و گرایش به اعتیاد و بدترین نوع جنایت می گردد. نبرد زناشوئی نبرد با خویشتن است و عامل این بزرگترین حادثه سرنوشت ساز زندگی حس و عضو جنسی است.

۱۴- مفاسد و انحرافات جنسی پس از ازدواج حاصل ناکامی برقراری رابطه ای سالم و صادقانه و هم سرنوشتی با همسر است و عمده جرم و جنایات و مفاسد جامعه حاصل این ناکامی است. بخصوص گرایش به اعتیاد و همجنس گرائی.

۳۱- حس و عضو جنسی وسیله و حسی است که بواسطه آن در ازدواج، آدمی با خودش آشنا می شود و زان پس باید به خودشناسی بپردازد نه خودپرستی کورکورانه. تا هر کسی خودش را در خودش بیافریند و این خلقت جدید و زایش عرفانی از خویشتن است.

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی استاد علی اکبر خانجانی ص ۵۱

t.me/khodshenasi4