سرنوشت عشق در آخرالزمان

۹۹- و اما سرنوشت عشق در آخرالزمان بس فجیع و تراژیک و جنایت بار شده است زیرا هنوز آغاز نشده به شهوت و زنا می انجامد و نابود می گردد و لذا همراه با فریاد عشق شاهد پیدایش جریانات ضد عشق نیز هستیم که بصورت جریانات ایدئولوژیک و هم جنس گرائی بروز می کند که فمنیزم یکی از آنهاست.

۱۰۱- عشق بزرگترین لطف و نابترین نظر الهی به بشر است ولی هنر آدمی در فراق است تا حق فراق را ادا کند و به عداوت نگراید. در اینصورت فراق تبدیل به سکوی پرش و معراج روح می شود.

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی استاد علی اکبر خانجانی

t.me/eshghvaezdevaj